Code is: W/G/02/t/a/WG02.t.a

3D Visualisatie

Download het Sketch-Up bestand. Om het bestand vervolgens te kunnen gebruiken heeft u het programma 'Sketch-up' nodig. Dit programma is volledig gratis. U kunt het downloaden op deze pagina.

Voorbeelden:
WG02.t.a

Gemaakte keuzes
Dakopbouw
Schuindak
Tussenwoning
Type a

Een dakopbouw is een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert.
Een dakopbouw dient te passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Een dakopbouw wordt altijd aan de welstandscommissie voorgelegd. De welstandscommissie zal de aanvraag voor een bouwvergunning beoordelen op basis van het karakter van het gebouw en de omgeving (gebiedsgerichte en algemene welstandscriteria). Toch zijn er een aantal algemene richtlijnen voor het bouwen van een dakopbouw.

Algemeen
• Een dakopbouw kan alleen worden toegestaan indien andere uitbreidingsmogelijkheden niet mogelijk zijn of niet kunnen voorzien in de ruimtebehoefte.
• Een dakopbouw is alleen toegestaan op het hoofdgebouw.
• Een dakopbouw is alleen toegestaan een zadeldak waarvan de hellingshoek gelijk is aan of kleiner is dan 30ฐ.
• Op een reeds bestaande dakopbouw is geen nieuwe dakopbouw toegestaan.

Plaatsing & aantal
• Een dakopbouw mag niet uit meer dan ้้n verdieping bestaan.
• Een dakopbouw is toegestaan een woning in een woningblok, mits geen afwijkende dakopbouw reeds in het blok gebouwd is.
• Nokverhoging vindt uitsluitend plaats door het verlengen van het voordakvlak, waardoor de nok naar achter verschuift.
• Geheel of gedeeltelijk optillen van het dakvlak is niet toegestaan, tenzij dit reeds eerder is toegestaan na de invoering van de welstandsnota en uitgevoerd op andere woningen in hetzelfde bouwblok.
• Bij tussenwoningen dient de dakopbouw woningbreed te zijn ( van hart scheidende bouwmuur tot hart scheidende bouwmuur) zodat er in de toekomst weer ้้n angesloten noklijn kan ontstaan.
• Bij een hoeksituatie dient de dakopbouw ofwel tot de eindmuur te lopen (wel extra aandacht voor het aanhelen van het metselwerk), ofwel minimaal 1,0 meter terug gelegen van de kop-/eindgevel.

Maatvoering
• Een dakopbouw is alleen toegestaan indien in de bestaande ruimte tenminste een vrije stahoogte van 2.0 meter aanwezig is.
• Er dient verticaal gemeten minimaal 1.0 meter vrije ruimte te zijn tussen ramen en de verdiepingsvloer.
• Een dakopbouw door nokverhoging wordt op minimaal 2.0 meter vanaf de achtergevel be๋indigd.
• Een dakopbouw door nokverhoging wordt horizontaal gemeten op minimaal 1.0 meter vanaf de nieuwe nok be๋indigd.
• De nok mag door de dakopbouw verticaal gemeten met maximaal 0.8 meter worden verhoogd.
• De hoogte van de ruimte die door de dakopbouw ontstaat mag op het hoogste punt niet meer dan 2.7 meter bedragen.
• De hoogte van de buitengevel van de dakopbouw moet minimaal 0.9 meter en mag maximaal 1.2 meter bedragen.
• De onderkant van het kozijn dient direct aan te sluiten op het dakvlak van de woning. Het is dus niet toegestaan boven of onder het kozijn betimmeringen, borstwering of dergelijke aan te brengen.

Vormgeving
• Twee verschillende typen dakopbouwen zijn ongewenst op ้้n woning of ้้n bouwblok, het uitgangspunt is het type van de bestaande dakopbouw te volgen.
• Op dakopbouwen zijn geen dakkapellen toegestaan. Daglichttoetreding dient te geschieden door gevelvensters of dakramen.
• Eventuele schoorstenen op woningscheiding respecteren en mee optrekken.
• De hellingshoek van het nieuwe dakvlak moet gelijk zijn aan de hellingshoek van het bestaande dakvlak.

Materiaal & kleur
• Materialisering van het dakvlak dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de oorspronkelijke dakbedekking van het hoofdgebouw.
• Kleurgebruik voor het dakvlak en de kozijnen dient in overeenstemming te zijn met het oorspronkelijke dakvlak.
• Kleurgebruik voor de buitenwanden van de dakopbouw dient afgestemd te worden op het oorspronkelijke hoofdgebouw en bij voorkeur in donkere tinten te worden uitgevoerd.

Opmerkingen
• In geval van vergunningsplichtige verbouwingen zal altijd de welstandscommissie om advies worden gevraagd.
• De verbouwing dient altijd aan de eisen omtrent het bouwbesluit te voldoen.
• Een dakopbouw voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek is aan een voor het betreffende bouwblok of in de betreffende straat sinds de vaststelling van de welstandsnota, als zodanig door de welstandscommissie goedgekeurd standaardplan.